میلیون

[ فر. ] = ملیون: هزار هزار (۱۰۰۰۰۰۰).

اسکرول به بالا