میکرون

(رُ) [ فر. ] (اِ.) واحد طول برابر یک میلیونم متر.

اسکرول به بالا