می خوش

(مِ یا مَ) (ص.) ملس، ترش و شیرین.

اسکرول به بالا