نابود

(ص.) از بین رفته، نیست شده.

اسکرول به بالا