ناجز گشتن

(جِ. گَ تَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) فرا رسیدن.

اسکرول به بالا