ناخن چیدن

(~. دَ) (مص م.)ناخن تراشیدن.

اسکرول به بالا