نادار

(ص فا.) تهیدست، فقیر. بی نوا. مق دارا.

اسکرول به بالا