نادیده

(د)۱ – (ص مف.)دیده نشده.۲ – نامریی، مخفی.

اسکرول به بالا