ناراضی

[ فا – ع. ] (ص.) آن که راضی نیست، ناخشنود. مق راضی.

اسکرول به بالا