نارنج

(رَ) [ معر. ] (اِ.) نیرنگ. ج. نارنجات.

اسکرول به بالا