نارکوک

(اِمر.) = نارخوک:
۱- کوکنار.
۲- افیون، تریاک.

اسکرول به بالا