نازنازی

(ص نسب.) (عا.) نک. نازک نارنجی.

اسکرول به بالا