ناسک

(س) [ ع. ] (اِفا.) پرهیزکار، پارسا. ج. نساک.

اسکرول به بالا