نافرهخته

(فَ هِ تِ) (ص مف.) بی ادب، بی تربیت، بدخو.

اسکرول به بالا