ناقابل

(بِ) [ فا – ع. ] (ص.)
۱- اندک، حقیر.
۲- آن که قابلیت و استعداد ندارد.

اسکرول به بالا