ناقض

(قِ) [ ع. ] (اِفا.) شکننده، شکننده پیمان.

اسکرول به بالا