نامأذون

(مَ) [ فا – ع. ] (ص.) بی اجازه، غیرمجاز.

اسکرول به بالا