نامبارک

(مُ رَ) [ فا – ع. ] (ص.)
۱- نحس، شوم.
۲- نفرت انگیز.
۳- بدبخت، بداقبال.

اسکرول به بالا