نامتعارف

(مُ تَ رَ) [ فا – ع. ] (ص مف.) نامتداول، غیر مرسوم.

اسکرول به بالا