نامحرم

(مَ رَ) [ فا – ع. ] (ص.)
۱- بیگانه، غریبه.
۲- کسی که مورد اعتماد نیست.

اسکرول به بالا