نامحصور

(مَ) [ فا – ع. ] (ص مر.)
۱- بی حد، بی انتها.
۲- حصار نشده.

اسکرول به بالا