نامرئی

(مَ) [ فا – ع. ] (ص.) نادیدنی.

اسکرول به بالا