ناملایم

(مُ یِ) [ فا – ع. ] (ص.)
۱- آن چه که موافق و سازگار نیست.
۲- درشت، خشن.

اسکرول به بالا