نامه سفید

(~. س) (ص مر.) نیک کردار.

اسکرول به بالا