نان پختن

(پُ تَ) (مص م.)
۱- نان ساختن.
۲- توطئه کردن.

اسکرول به بالا