ناوارد

(رِ) [ فا – ع. ] (ص.) ناآشنا به کار، ناشی.

اسکرول به بالا