ناوخدا

(خُ) (ص مر. اِمر.) ملاح، کشتی بان.

اسکرول به بالا