ناوردگاه

(~.) (اِمر.) رزمگاه و میدان جنگ.

اسکرول به بالا