ناکث

(کِ) [ ع. ] (اِفا.) عهدشکن، پیمان شکن.

اسکرول به بالا