ناگفته

(گُ تِ) (ص مف.) گفته نشده، اظهار نشده. مق گفته.

اسکرول به بالا