نایل

(یِ) [ ع. نائل ] (اِفا.) یابنده، بهره مند.

اسکرول به بالا