نایم

(یِ) [ ع. نائم ] (اِفا.) خوابیده.

اسکرول به بالا