نبیره

(نَ رِ) [ په. ] (اِ.) فرزند فرزند.

اسکرول به بالا