نثار شدن

(~. شُ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.)
۱- افشانده شدن.
۲- کشته شدن.

اسکرول به بالا