نجق زدن

(~. زَ دَ) (مص م.) (کن.) کسی را به کاری واداشتن.

اسکرول به بالا