نجم نجم

(~. ~.) [ ع. ] (ق مر.) قسط به قسط، قسطی.

اسکرول به بالا