نجند

(نَ جَ) (ص.) نژند، اندوهگین.

اسکرول به بالا