نحسی کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.)
۱- نحوست نشان دادن.
۲- (عا.) بدادایی کردن.

اسکرول به بالا