نحسی

(نَ) [ ع – فا. ] (حامص.)
۱- شومی، نامبارکی.
۲- خشک سالی.

اسکرول به بالا