نحوست

(نُ سَ) [ ع. نحوسه ] (اِمص.)نامبارکی، شومی.

اسکرول به بالا