نخ نخ

(نَ نَ) (ق مر.) کم کم، اندک.

اسکرول به بالا