ندامتگاه

(~.) [ ع – فا. ] (اِمر.) محلی که مجرمین در آنجا احساس ندامت و پشیمانی کنند، زندان.

اسکرول به بالا