نرجل

(نَ جُ) (اِ.) نوعی جامه ابریشمی که در حبشه بافند.

اسکرول به بالا