نرخ گرفتن

(~. گِ رِ تَ) (مص ل.) گران بها شدن.

اسکرول به بالا