نرم نرمک

(~. نَ مَ) (ق مر.) به تدریج، آهسته آهسته.

اسکرول به بالا