نزلی

(نُ) [ ع – فا. ] (ص مر.) کنایه از: طفیلی و شکم پرست.

اسکرول به بالا