نسخه برداشتن

(~. بَ تَ) [ ع – فا. ] (مص م.) رونوشت برداشتن، استنساخ کردن.

اسکرول به بالا