نسق چی

(~.) [ ع – تر. ] (اِمر.) نظم دهنده، ناظم.

اسکرول به بالا