نشان دادن

(~. دَ) (مص م.) سراغ دادن، نمایاندن.

اسکرول به بالا