نشوز

(نُ) [ ع. ] (مص ل.) ناسازگاری کردن زن با شوهر.

اسکرول به بالا